( Gjelder: Storsal*, Blackbox. Klubbrom, møterom, kino )

 

1. TEKNIKERE, MANNSKAP OG INNLEIE AV UTSTYR

*1.1.     Ved leieforhold på Flekkefjord Kultursenters storsal skal det alltid være en ansvarlig og eller tekniker/vakt fra Flekkefjord Kultursenter tilstede .

*1.2. Leie av utstyr, instrumenter og personell som ikke dekkes av avtalt leiesum, belastes leietager i sin helhet.

*1.3. Tekniske behov skal meldes til Flekkefjord Kultursenter, om mulig, innen 6 uker før forestilling, gjerne i forbindelse med produksjonsmøtet.

Spesifisert utstyrsliste på våre nettsider, www.flekkefjordkultursenter.no

*1.4. Teknikere er på plass før leietakers tilgang til lokalene, avhengig av arrangementets størrelse og kompleksitet. Denne tiden blir brukt til forberedelse og klargjøring av lokalet.

*1.4.1. Ordinær timesats gjelder i 7 timer og faktureres leietaker i henhold til vedlagt prisliste. I tidsrommet mellom 0100 og 0800 beregnes overtid med et tillegg på 100% av ordinær timesats.

*1.4.2 Minimum timeantall for innleid tekniker:  4 timer

*1.4.3 Ved arbeid over 7 timer beregnes overtid.

*1.4.4 På bevegelige helligdager og off. høytidsdager, vil overtid faktureres i hht bestemmelsene iHovedtariffavtalen.

1.5. Utgifter til eventuelt innleid utstyr vil belastes leietaker.

1.6. Dersom tekniske behov meldes etter ovennevnte frist, tar Flekkefjord Kultursenter forbehold om å kunne imøtekomme disse.

1.7. UOV i Flekkefjord fastsetter gjeldende priser for leie av lokaler og tekniske tjenester. Disse er til en hver tid gjeldende.

 

2. FLYGEL / PIANO*

Ved bruk av flygel/ beregnes en egenandel som dekker flygelleie og stemming. Flygel skal ikke flyttes/ plasseres av leietaker. Flygel skal ikke benyttes som avlastningsbord eller rekvisitt. Leietaker plikter å gjøre sine medvirkende kjent med dette.) (*ikke aktuelt i øyeblikket)

 

3. ØKONOMISKE BETINGELSER

Leietakers bestillinger og priser er inntatt i utgiftspesifikasjon.

3.1 Leietaker plikter å overholde avtalte tider og frister. Dette gjelder både prøver og forestillinger.

3.2 Tilleggsbestillinger etter kontraktsinngåelse vil bli priset etter gjeldende prisliste. Manglende overholdelse av tidsfrister/leietid er å anse som tilleggsbestilling, hvor det faktureres for hver påbegynte time.

 

4. BILLETTSALG

Leietaker skal benytte Flekkefjord Kultursenter´ billettsystem, med mindre arrangementet er gratis for publikum. For informasjon om retningslinjer for billettsalg; se våre hjemmesider eller ta kontakt.

4.1 Billetter til alle forestillinger selges i billettluken i Flekkefjord Kultursenter og via internett – www.flekkefjordkultursenter.no/billetter

 

 

5. MARKEDSFØRING

Kultursenterets aktiviteter annonseres jevnlig,  leietakersarrangement kan tas med i denne annonseringen mot betaling. Annonserer leietaker på egen hånd påligger det leietaker at billetopplysninger og annen informasjon er korrekt.  All publisering på kulturhusets internettsider er gratis

 

 

6. PRODUKSJONSMØTE

Flekkefjord Kultursenter og leietaker skal ved behov gjennomføre produksjonsmøte i forkant av kontraktfestet arrangement. Flekkefjord Kultursenter kan i produksjonsmøte kreve justering av bestilt mannskap og tider, dersom dette er nødvendig for å kvalitetssikre gjennomføring av planlagt arrangement. Flekkefjord Kultursenter og leietaker kan også ved behov innkalle til evalueringsmøte i etterkant av gjennomført arrangement. Eget referat skal følge etter produksjonsmøtet.

 

7. SERVERING

7.1 Flekkefjord Kultursenter Storesal og på Foajé: Kultursenterets valgte samarbeidspartner har eksklusiv serveringsrett.  I Artist-greenroom kan leietager servere enkel pausemat levert fra vår samarbeidspartner til sine deltagere/artister.

Leietaker plikter å klargjøre for vask etter hver dag.

Alle henvendelser angående servering kan rettes til :

Doffen kulturservering AS:
post@doffen-spira.no

Telefon 90521204

Tor Witzøe :
E- post: tor@doffen-spira.no
Telefon: 91757526

 

8. AVREGNING OG OPPGJØR

Oppgjør skjer normalt innen 10 virkedager etter siste arrangementsdato. Spesifisert salgsrapport og fakturagrunnlag vedlegges.

Billettavgift, husleie, tekniske tjenester og andre utlegg trekkes fra brutto billettinntekter og overføres leietakers bankkonto. Ved arrangement hvor utgiftene er større enn inntektene blir leietaker fakturert differansen.

 

 

9. LEIETAKERS ANSVAR

9.1 Det er leietakers ansvar å følge opp det kontraktsmessige forhold mellom leietaker/ Flekkefjord Kultursenter, og mellom leietaker/artist og medvirkende.

9.2 Leietaker plikter å sørge for tilstrekkelig bemanning i henhold til lokalets beskaffenhet og størrelse på arrangement.

9.3 Dersom leietakers fravær medfører at Flekkefjord Kultursenter må leie inn ekstra personale, vil kostnadene for dette bli belastet leietaker.

9.4 Dersom arrangementet er gratis og det ikke benyttes billetter som adgangskontroll, er det leietakers ansvar å kontrollere at publikumsantallet ikke overstiger salens godkjente publikumskapasitet.

 

 

10. TILLATELSER

Leietaker innhenter selv alle nødvendige tillatelser. I tillegg må leietaker sørge for nødvendig melding, rapportering og avregning med TONO og/eller eventuelle andre rettighetshavere. For mer opplysninger: se www.tono.no

 

11. LEIETAKERS BRUK AV LOKALENE

11.1 Leietaker kan kun benytte lokalene til avtalt kontraktfestet arrangement.

11.2 Lokalene kan bare benyttes ved forberedelser til, og gjennomføring av forestillinger og prøver. Dersom leietaker ønsker å benytte lokalene til et annet arrangement enn avtalt, skal det innhentes samtykke fra Flekkefjord Kultursenter.

11.3 Salg, markedsføring mv. i lokalene er ikke tillatt uten Flekkefjord Kultursenter´ samtykke.

11.4 Leietakers rettigheter og plikter etter avtalen kan ikke overdras uten Flekkefjord Kultursenters samtykke. Verken hel eller delvis fremleie er tillatt.

 

12. RØYKING / PYROEFFEKTER/ BRANN

Røyking er forbudt på alle arenaer; saler, scener, garderober, publikumsarealer mv. Bruk av pyrotekniske hjelpemidler kan kun skje etter avtale med Flekkefjord Kultursenter. Slik bruk krever sertifiserte teknikere. Dersom ingen avtale foreligger vil Flekkefjord Kultursenter nekte bruk av pyroteknikk. Eventuell brannvakt faktureres i henhold til vedlagte prisliste. Ved utløst falsk alarm til brannvesen eller vaktselskap må utrykning og- eller skade betales av leietaker.

 

13. RADIO / TV

Radio- og TV-opptak/ transmisjoner kan kun skje etter egen avtale mellom leietaker og Flekkefjord Kultursenter. Plasser til TV kameraer reserveres etter avtale/ behov

 

14. EKSTRA SALG

Leietaker er selv ansvarlig for salg av program, CD/DVD, suvenirer eller lignende ved eget arrangement.

 

15. BRUDD PÅ AVTALE/ ERSTATNING

Leietaker plikter å levere tilbake lokalet med alt tilbehør i samme stand som ved leieforholdets begynnelse. Etter endt arrangement må representant fra Flekkefjord Kultursenter godkjenne tilbakestillingen/rydding etter forrige kunde. Ved manglende opprydding belastes leietaker et beløp stort kr. 3 000.-.

15.1 Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann- og rømningsinstrukser, samt de instrukser for tekniske anlegg som til enhver tid gjelder for eiendommen.

15.2 Leietaker er erstatningsansvarlig for skade på husrom og løsøre etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Dette gjelder skade som skyldes vedkommende selv eller folk i vedkommendes tjeneste, faste eller tilfeldige og/eller andre personer som vedkommende har gitt adgang til eiendommen.

15.3 Leietaker er inneforstått med at Flekkefjord Kultursenter utbedrer eventuelle skader umiddelbart for utleiers regning, for å hindre inntektstap i forhold til andre planlagte arrangement.

15.4 Dersom skader påført lokalet er av et omfang som innebærer at lokalet ikke kan settes i stand til neste avtalte arrangement, er leietaker ansvarlig for ethvert økonomisk tap påført Flekkefjord Kultursenter i denne sammenheng.

 

16. FRISTER OG GEBYRER VED AVLYSNING, AVBESTILLING/KANSELLERING

Ved avlysning eller avbestilling av kontraktfestet arrangement faktureres avbestillingsgebyr etter følgende satser:

16.1 Inntil 8 uker før arrangement 25 % av leiesum

16.2 Mindre enn 8 uker før arrangement: 50 % av leiesum

16.3 Mindre enn 5 uker før arrangement: 100 % av leiesum

16.4 Mindre enn 3 uker før arrangement: 100 % av leiesum personell og teknisk utstyr

Eventuelle eksterne utgifter Flekkefjord Kultursenter har hatt i forbindelse med avlyst arrangement, vil bli belastet leietaker i tillegg til avbestillingsgebyret. I tilfeller hvor billettsalg allerede er startet, beregnes billettavgift av solgte billetter.  Kostnader for markedsføring som allerede er gjennomført vil bli belastet i sin helhet. Andre frister og gebyr kan i særskilte tilfeller avtales.  Slike avtaler skal gjøres ved kontraktsinngåelse.

 

17. UTLEIERS ADGANG TIL LOKALENE

Flekkefjord Kultursenter´ ansatte har adgang til alle deler av lokalet før, under og etter arrangement for å foreta nødvendig tilsyn. Ansatte med gyldig frikort har adgang for 2 personer til arrangement ved ledig kapasitet. Politi og brannvesen har i henhold til offentlige vedtekter rett til å rekvirere 2 seter til alle forestillinger.

 

18. FORCE MAJEURE

Ved tilfelle av ekstraordinære uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll som ikke kan avverges, og som etter norsk rett går inn under begrepet Force Majeure, fritas partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten.

 

19. SPESIELLE AVTALER

Spesielle avtaler som leietaker påberoper seg i dette kontraktsforhold, er kun gyldig dersom dette er med i gjeldende kontrakt, eller på annen måte foreligger i skriftlig form, undertegnet av leietaker og representant for Flekkefjord Kultursenter.

 

20. PRISJUSTERING

Alle priser i vedlagte prisliste reguleres ved årsskiftet i henhold til vedtak i bystyret i Flekkefjord.

Ovennevnte utleiebetingelser anses som akseptert ved signering av leiekontrakt.

Spesifisert utstyrsliste på våre nettsider, www.flekkefjordkultursenter.no